Night Owl Program

Regular shifts

StartEndResponsibilityShift
DayTimeDayTime
Sunday9:00 AMSunday2:00 PMNight Owl1
Sunday2:00 PMSunday7:00 PMNight Owl2
Sunday7:00 PMMonday6:00 AMIntergroup Board3
Monday6:00 AMMonday9:30 AMNight Owl4
Monday9:30 AMMonday5:30 PMIntergroup Office5
Monday5:30 PMMonday10:00 PMNight Owl6
Monday10:00 PMTuesday6:00 AMNight Owl7
Tuesday6:00 AMTuesday9:30 AMNight Owl8
Tuesday9:30 AMTuesday5:30 PMIntergroup Office9
Tuesday5:30 PMTuesday10:00 PMNight Owl10
Tuesday10:00 PMWednesday6:00 AMNight Owl11
Wednesday6:00 AMWednesday9:30 AMNight Owl12
Wednesday9:30 AMWednesday5:30 PMIntergroup Office13
Wednesday5:30 PMWednesday10:00 PMNight Owl14
Wednesday10:00 PMThursday6:00 AMNight Owl15
Thursday6:00 AMThursday9:30 AMNight Owl16
Thursday9:30 AMThursday5:30 PMIntergroup Office17
Thursday5:30 PMThursday10:00 PMNight Owl18
Thursday10:00 PMFriday6:00 AMNight Owl19
Friday6:00 AMFriday9:30 AMNight Owl20
Friday9:30 AMFriday5:30 PMIntergroup Office21
Friday5:30 PMFriday10:00 PMNight Owl22
Friday10:00 PMSaturday9:00 AMNight Owl23
Saturday9:00 AMSaturday2:00 PMNight Owl24
Saturday2:00 PMSaturday7:00 PMNight Owl25
Saturday7:00 PMSunday9:00 AMNight Owl26